همو

2014 💔 (@k__o273) has created a short video on TikTok with music الصوت الأصلي. تشکیل مولکول هموگلوبین سنتز مولکول هموگلوبین در گلبولهای قرمز اولیه شروع می‌شود و تا زمانی که گلبول قرمز ، مغز استخوان را ترک می‌کند و وارد خون می‌شود، برای حدود یک روز به تشکیل مقادیر ناچیزی هموگلوبین ادامه می‌دهند

2023-01-31
    حرف ج بالمد الطويل
  1. همو
  2. Link to this worksheet: Copy
  3. Definition from Wiktionary, the free dictionary
  4. سيدى محمد بيلاهى المعروف بى
  5. Taç・AYA〆 (@ayaa
  6. by