ل و ل

على ته‌ته‌ر پارێزگارێ دهۆكێ جودا جودا سه‌را هه‌ر سێ زانكویا 3 ؟ ل م ا ش ال ن ا م ا هو ما ي م ق ر ال ن ا م ا ة ار إد ت ا س ر ا مم في ت ا ذ ل با ء ا ن ت ع ا و ي س ف ن ال ه ا ف ر ل وا ة ي ص خ ش ال ة م 7 س ل وا ي م ق ر ال ن م ا ج م يد ج نه هو ل م ا ش ال ن ا م ا ل و م ا د ، ي و ا ن د ، س م ا د ن ه د د ، ی د ، ص ار ، ي . ت ا ع و م ج م ل وا ةيّساردلا ل و ص ف ال يّولعُلا ل ق ن ت ال ط ي شر ةيّساردلا ك ل و فص د ا د ع بإ قم قم

2023-01-27
    التنفس و نقص الكلوريد
  1. 8
  2. Google به این زبان ارائه می‌شود: English
  3. J